ANUNTURI

 

 

 ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA PAPIU ILARIAN
Nr. 192 A
Telefon :0265715112 / 0265715009
Fax : 0265715113

 

A N U N Ţ


În conformitate cu prevederile:
- Legea Nr. 215 din 23 aprilie 2001 republicată - Legea administraţiei publice locale
- art.26 alin.(7) din Legea - cadru nr.284/2011 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- Ordinul Nr.2126/05.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale. Anexa 1 - Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice


PRIMARIA COMUNEI PAPIU ILARIAN ORGANIZEAZA
CONCURS PENTRU CAMIN PERSOANE VARSNICE
PAPIU ILARIAN
în data de 20.12.2016 pentru ocuparea a doua posturi ASISTENT MEDICAL,
perioada nedeterminată, personal contractual

Concursul se organizează la sediul primariei, Papiu Ilarian, str. Principală, nr. 192/A, judeţul Mureş in date de :

-Proba scrisa se va desfasura in data de :20 decembrie 2016, ora 10,00 ;
- Interviul va avea loc in data de :22 decembrie, ora 10,00 ;

I. Cerinte -studii postliceeale sanitare(certificate diploma de apsolvire a scolii postliceale, atestat/autorizatie de libera practica pt. exercitarea profesiei de asistent medical vizat la zi)

II. Documente necesare pentru înscrierea la concurs :
a) Cerere de înscriere la concurs;
b) Copie după actul de identitate;
c) Copiile diplomelor de studii;
d) Cazier judiciar;
e) Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
g) Curriculum vitae;

III. Bibliografie:
1) Bocarnea C- Boli infecţioase şi epidemiologie, Ed. Info-Team, 1999
2) Borundel C- Manual pentru cadre medii, Ed. Medicală, 2000
3) Mozes C.- Tehnica îngrijirii bolnavului, Ed.Medicală, Bucureşti, 2006
4) Nicolae Gh., Timofte M., Gherghina V., Iordache L.- Ghid de nursing, OAMMR, 2006
5) Chiru F, Marcean C, Simion S, Iancu E- Urgenţele Medicale, manual - sinteză pentru asistenţi medicali, Vol. I, Ed. RCR Print, Bucureşti, 2003
6) Chiru F, Chiru G, Moraru L- Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos- manual pentru şcolile sanitare postliceale, Ed. Cison, Bucureşti, 2001
7) Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţii medicali, Ed.Viaţa Medicală Românească, Bucureşti, 1995
8) Manual de îngrijiri speciale acordate pacienţilor de către asistenţii medicali, Ed. Viaţa Medicală Românească, Bucuresti, 2003
9) Urgenţe medico- chirurgicale - Sinteze, Ed. Medicală, Bucureşti, 2001
10) Codul de etică şi deontologie al asistentului medical
11) Ord. Nr.916/2006- privind Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data pubicarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a III a, la sediul Primariei Comunei Papiu Ilarian,judetul Mures.


PRIMAR,
VARO LEVENTE

 

 

 

 

 

 

 

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA PAPIU ILARIAN
Nr. 192 A
Telefon :0265715112 / 0265715009
Fax : 0265715113


A N U N Ţ


În conformitate cu prevederile:
- Legea Nr. 215 din 23 aprilie 2001 republicată - Legea administraţiei publice locale
- art.26 alin.(7) din Legea - cadru nr.284/2011 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- Ordinul Nr.2126/05.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale. Anexa 1 - Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice


PRIMARIA COMUNEI PAPIU ILARIAN ORGANIZEAZA
CONCURS PENTRU CAMIN PERSOANE VARSNICE
PAPIU ILARIAN
în data de 20.12.2016 pentru ocuparea a doua posturi de bucătar ,
perioada nedeterminată, personal contractual

Concursul se organizează la sediul primariei, Papiu Ilarian, str. Principală, nr. 192/A, judeţul Mureş in date de :
-Proba scrisa se va desfasura in data de :20 decembrie 2016, ora 10,00 ;
- Interviul va avea loc in data de :22 decembrie, ora 10,00 ;

I. Cerinte studii absolvent a unui curs de calificare bucătar sau Tehnician în gastronomie

II. Documente necesare pentru înscrierea la concurs :
a) Cerere de înscriere la concurs;
b) Copie după actul de identitate;
c) Copiile diplomelor de studii (minim 10 clase) şi altor acte care atestă efectuarea unor cursuri, specializări în domeniul postului scos la concurs;
d) Cazier judiciar;
e) Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
g) Curriculum vitae;

III. Bibliografie:
1. Ordinul Nr.2126/05.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale. Anexa 1 - Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice:
- Modul III Activități/ServiciiI ( Standardele 1-6 )

2. Alimentatia Dietetica A Omului Sanatos Si A Omului Bolnav - Iulian Mincu, An aparitie: 2007, Editura: EDITURA ENCICLOPEDICA

3. Protocoale SPCIN - privind prelucrarea si dezinfectia veselei.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data pubicarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a III a, la sediul Primariei Comunei Papiu Ilarian,judetul Mures.

PRIMAR,
VARO LEVENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA PAPIU ILARIAN
Nr. 192 A
Telefon :0265715112 / 0265715009
Fax : 0265715113

 

A N U N Ţ


În conformitate cu prevederile:
- Legea Nr. 215 din 23 aprilie 2001 republicată - Legea administraţiei publice locale
- art.26 alin.(7) din Legea - cadru nr.284/2011 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- Ordinul Nr.2126/05.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale. Anexa 1 - Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice


PRIMARIA COMUNEI PAPIU ILARIAN ORGANIZEAZA
CONCURS PENTRU CAMIN PERSOANE VARSNICE
PAPIU ILARIAN
în data de 20.12.2016 pentru ocuparea postului CONTABIL1/2,
perioada nedeterminată, personal contractual

Concursul se organizează la sediul primariei, Papiu Ilarian, str. Principală, nr. 192/A, judeţul Mureş in date de :

-Proba scrisa se va desfasura in data de :20 decembrie 2016, ora 10,00 ;
- Interviul va avea loc in data de :22 decembrie, ora 10,00 ;

I. Cerinte -studii medii, alte acte care sa ateste efectuarea unor cursuri, specializari in domeniul postului.

II. Documente necesare pentru înscrierea la concurs :
a) Cerere de înscriere la concurs;
b) Copie după actul de identitate;
c) Copiile diplomelor de studii;
d) Cazier judiciar;
e) Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
g) Curriculum vitae;

III. Bibliografie:
Lege 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici-M.O.600/1999; Lege 7 /2004 - privind codul de conduită al funcţionarului public-M.O.157/2004; Lege 215/2001 - Legea administraţiei publice locale - M.O.204/2001; Lege 273/2006 - privind finanţele publice locale - M.O. 618/2006; O.G.R nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv -M.O.430/1999; Ordin al Ministrului Finanţelor Publice 522/2003 - pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv - M.O.320/2003; Lege 82/1991- legea contabilităţii - MO 20/2000; Lege 500/ 2002 - privind finanţele publice -M.O. 597/2002; Ordin al Ministrului Finanţelor Publice 1.792/2002 - pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale - M.O. 37/2003; Ordin al Ministrului Finanţelor Publice 2861/2009 privind aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor şi capitalurilor proprii-M.O.704/2009; Lege 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia - M.O. 448/1998; O.U.G. 54/2006 - privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica M.O. 569/2006; O.U.G. 34/2006 - privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii - M.O. 418/2006; Lege 571/2003 - privind Codul fiscal M.O.927/ 2003,Titlul IX "impozite şi taxe locale"şi Titlul IX

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data pubicarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a III a, la sediul Primariei Comunei Papiu Ilarian,judetul Mures.


PRIMAR,
VARO LEVENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA PAPIU ILARIAN
Nr. 192 A
Telefon :0265715112 / 0265715009
Fax : 0265715113


A N U N Ţ


În conformitate cu prevederile:
- Legea Nr. 215 din 23 aprilie 2001 republicată - Legea administraţiei publice locale
- art.26 alin.(7) din Legea - cadru nr.284/2011 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- Ordinul Nr.2126/05.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale. Anexa 1 - Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice


PRIMARIA COMUNEI PAPIU ILARIAN ORGANIZEAZA
CONCURS PENTRU CAMIN PERSOANE VARSNICE
PAPIU ILARIAN
în data de 20.12.2016 pentru ocuparea a cinci posturi de infirmier/infirmieră,
perioada nedeterminată, personal contractual

Concursul se organizează la sediul primariei Papiu Ilarian, str. Principală, nr. 192/A, judeţul Mureş in data de :

-Proba scrisa se va desfasura in data de :20 decembrie 2016, ora 10,00 ;
-Interviul va avea loc in data de :22 decembrie, ora 10,00 ;

I. Documente necesare pentru înscrierea la concurs :
a) Cerere de înscriere la concurs;
b) Copie după actul de identitate;
c) Copiile diplomelor de studii (minim 10 clase) şi altor acte care atestă efectuarea unor cursuri, specializări în domeniul postului scos la concurs;
d) Cazier judiciar;
e) Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
f) Curriculum vitae;

II. Bibliografie:
1. Ordinul Nr.2126/05.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale. Anexa 1 - Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice:
- Modul III Activități/ServiciiI ( Standardele 1-6 )

2. PROGRAMUL NAŢIONAL DE PREGĂTIRE A INFIRMIERELOR - NOTE DE CURS

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data publicarii in Monitorul Oficial la Romaniei partea a III a, la sediul Primariei Papiu Ilarian, judetul Mures.


PRIMAR,
VARO LEVENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA PAPIU ILARIAN
Nr. 192 A
Telefon :0265715112 / 0265715009
Fax : 0265715113


A N U N Ţ


În conformitate cu prevederile:
- Legea Nr. 215 din 23 aprilie 2001 republicată - Legea administraţiei publice locale
- art.26 alin.(7) din Legea - cadru nr.284/2011 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- Ordinul Nr.2126/05.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale. Anexa 1 - Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice


PRIMARIA COMUNEI PAPIU ILARIAN ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU CAMIN PERSOANE VARSNICE
PAPIU ILARIAN
în data de 20.12.2016 pentru ocuparea a trei posturi de îngrijitor curăţenie,
perioada nedeterminată, personal contractual

Concursul se organizează la sediul primariei Papiu Ilarian, str.Principala, nr.192/A, judetul Mures in dta de :

-Proba scrisa se va desfasura in data de :20 decembrie 2016, ora 10,00 ;
-Interviul va avea loc in data de :22 decembrie, ora 10,00 ;

I. Documente necesare pentru înscrierea la concurs :
a) Cerere de înscriere la concurs;
b) Copie după actul de identitate;
c) Copiile diplomelor de studii (minim 10 clase) şi altor acte care atestă efectuarea unor cursuri, specializări în domeniul postului scos la concurs;
d) Cazier judiciar;
e) Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
f) Curriculum vitae;

II. Bibliografie:
1. Ordinul Nr.2126/05.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale. Anexa 1 - Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice:
- Modul III Activități/ServiciiI ( Standardele 1-6 )

2.Ordinul 261 din 6 februarie 2007 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea, dezinfectarea si sterilizarea in unitatile sanitare ( anexa I), EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 128 din 21 februarie 2007

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data pubicarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IIIa, la sediul Primariei Papiu Ilarian, judetul Mures.


PRIMAR,
VARO LEVENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA PAPIU ILARIAN
Nr. 192 A
Telefon :0265715112 / 0265715009
Fax : 0265715113


A N U N Ţ


În conformitate cu prevederile:
- Legea Nr. 215 din 23 aprilie 2001 republicată - Legea administraţiei publice locale
- art.26 alin.(7) din Legea - cadru nr.284/2011 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- Ordinul Nr.2126/05.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale. Anexa 1 - Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice


PRIMARIA COMUNEI PAPIU ILARIAN ORGANIZEAZA
CONCURS PENTRU CAMIN PERSOANE VARSNICE
PAPIU ILARIAN
în data de 20.12.2016 pentru ocuparea postului Muncitor-intretinere apa,gaz 1/2,
perioada nedeterminată, personal contractual

Concursul se organizează la sediul primariei, Papiu Ilarian, str. Principală, nr. 192/A, judeţul Mureş in date de :

-Proba scrisa se va desfasura in data de :20 decembrie 2016, ora 10,00 ;
- Interviul va avea loc in data de :22 decembrie, ora 10,00 ;

I. Cerinte - minim 10 clase, alte acte care sa ateste efectuarea unor cursuri, specializari in domeniul postului.

II. Documente necesare pentru înscrierea la concurs :
a) Cerere de înscriere la concurs;
b) Copie după actul de identitate;
c) Copiile diplomelor de studii;
d) Cazier judiciar;
e) Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
g) Curriculum vitae;

III. Bibliografie:
Instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze - Ştefan Vintilă; Gheorghe Constantinescu • Instalaţii de încălzire sanitare şi gaz (Exploatare : întreţinere; Reparaţii) - Mihai Dina; Constantin Luţă Editura Tehnica Bucureşti 1974 • Legea securităţii şi sănătăţii în muncă (nr.319/2006) şi normele metodologice de aplicare a legii nr.319/2006 • Normativ privind exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală-113/1-02, aprobat de MLPTL cu Ordinul nr.929/02.07.2002 • Normativ privind exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare-1 5/2-98, aprobat de MLPTL cu Ordinul nr.55/N-15.07.98 ' Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor san¡tare-19-94, aprobat de MLPTL cu Ordinul nr.l7/N-16.05.95 • Normativ privind exploatarea instalaţiilor sanitare I 9/1-96 aprobat de MLPTL cu Ordinul nr.86/N-05.12.96 ' '

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data pubicarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a III a, la sediul Primariei Comunei Papiu Ilarian,judetul Mures.


PRIMAR,
VARO LEVENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA PAPIU ILARIAN
Nr. 192 A
Telefon :0265715112 / 0265715009
Fax : 0265715113

 

A N U N Ţ


În conformitate cu prevederile:
- Legea Nr. 215 din 23 aprilie 2001 republicată - Legea administraţiei publice locale
- art.26 alin.(7) din Legea - cadru nr.284/2011 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- Ordinul Nr.2126/05.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale. Anexa 1 - Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice


PRIMARIA COMUNEI PAPIU ILARIAN ORGANIZEAZA
CONCURS PENTRU CAMIN PERSOANE VARSNICE
PAPIU ILARIAN
în data de 20.12.2016 pentru ocuparea postului PSIHOLOG1/2,
perioada nedeterminată, personal contractual

Concursul se organizează la sediul primariei, Papiu Ilarian, str. Principală, nr. 192/A, judeţul Mureş in date de :

-Proba scrisa se va desfasura in data de :20 decembrie 2016, ora 10,00 ;
- Interviul va avea loc in data de :22 decembrie, ora 10,00 ;

I. Cerinte -studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalente in specializarea psihologie.

II. Documente necesare pentru înscrierea la concurs :
a) Cerere de înscriere la concurs;
b) Copie după actul de identitate;
c) Copiile diplomelor de studii;
d) Cazier judiciar;
e) Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
g) Curriculum vitae;

III. Bibliografie:
1.Legeanr.448/2006-privind protectia si promovarea drepturilor cu handicap, republicata cu modificarile ulterioare;
2.H.G.nr.268/2007-pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
3.Legea nr.292/2011-Legea asistentei sociale;
4.Schiopu,U.,Verza,E.,-Psihologia varstei,Editura Didactica si Pedagogica, Bucurest,Cap.VII-Perioada tineretii, Cap.VIII-Perioada varstei adulte si Cap.IX-Perioada varstei de regresie.
5.Cosmovici Andrei,-Psihologie generala, Editura Polirom,Iasi,1996-Cap.IV-Baza fiziologica a vietii psihice,Cap.VIII-Psihologia invatarii,Cap.X-Perceptia,Cap.XII-Memoria;
6.Zlate Mielu-Introducere in psihologie, Editura Polirom,Iasi, 200-Cap.I Psiholog ca stiinta sic a profesie-subcapitolul1-Definirea psihologiei,Cap.V-Natura psihicului uman-subcapitolul1-Psihicul ca obiect de cerecetare a phihologiei, subcapitolul -3 Manifestari neobisnuite ale psihicului, subcapitolul 4-Prespective noi de acordare a psihicului.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data pubicarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a III a, la sediul Primariei Comunei Papiu Ilarian,judetul Mures.


PRIMAR,
VARO LEVENTE

 

ROMANIA
JUDETUL MURES
PRIMARIA COMUNEI
PAPIU ILARIAN
NR.19/15.01.2018

 

A N U N Ț P U B L I C


În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare,privind finanțele publice locale,Legea nr. 2/2018,privind Bugetul de Stat pe anul 2018, Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, primarul comunei Papiu Ilarian,Județul Mureș,aduce la cunoștință publică proiectul bugetului local al comunei Papiu Ilarian, Județul Mureș, pe anul 2018.
Începând cu data de 15 ianuarie 2018, la sediul Primăriei comunei Papiu Ilarian,Județul Mureș și pe site-ul propriu- wwwprimariapapiuilarian.ro - sunt afișate următoarele documente:
1.- Proiectul bugetului local al comunei Papiu Ilarian, județul Mureș, pe anul 2018;
2.- Anexele la proiectul bugetului local pe anul 2018;
În conformitate cu prevederile art.39, alin.(3) din Legea nr.273/2006,cu modificările și completările ulterioare,privind finanțele publice locale,până la data de 01 februarie 2018,locuitorii comunei Papiu Ilarian pot depune-în scris-recomandări,opinii și sugestii privind aceste documente.
Informații suplimentare pot fi solicitate la Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, persoana de contact- referent Creifelean Titiana.

PRIMAR,
VARO LEVENTE

ROMANIA
JUDETUL MURES
COMUNA PAPIU ILARIAN
PRIMARIA
e-mail:papiu@cjmures.ro

 

 

                                                                        LISTA FUNCTIILOR
                                        CARE INTRA IN CATEGORIA PERSONALULUI PLĂTIT DIN
                                                                        FONDURI PUBLICE

 

 

 

Funcția              Gradația                    Indemnizatia lunara    Sporuri(CFP)25%   Vauchere         Valoare indemnizatie

 

                       Baza legala                      Baza legala          Baza legala            de vacanta      de hrana/zilucratoare
                         L.153/2017                 L.153/2017          L.153/2017

 

PRIMAR               Nu este cazul                   7.600     
VICEPRIMAR        Nu este cazul                   5.700 
SECRETAR           Nu este cazul                   5.700 
Consilier
superior                     5                              5678 
Consilier superior        4                              5539
Referent superior        5                              5586                  114
Consilier al primarului Nu este cazul             2660
Referent                    5                               3762
Guard                       3                                2702
Sofer                        0                                2603
Muncitor calificat       4                                1581
Paznic                      3                                2702

 

 


ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR, VARO LEVENTE

 

INTOCMIT.
Consilier, Crefelean Titiana ROMÂNIA

 


JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA PAPIU ILARIAN
jud. Mureş com. Papiu Ilarian str. Principală, Nr. 192/A,
Telefon: 0265-715112, 0265-715009, Fax: 0265-715113,
e-mail: papiu@cjmures.ro
nr.1306/30.10.2018

A N U N Ţ


În conformitate cu prevederile:
- Legea Nr. 215 din 23 aprilie 2001 republicată - Legea administraţiei publice locale
- art.26 alin.(7) din Legea - cadru nr.284/2011 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- Ordinul Nr.2126/05.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale. Anexa 1 - Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice


PRIMARIA COMUNEI PAPIU ILARIAN ORGANIZEAZA
CONCURS PENTRU CAMIN PERSOANE VARSNICE
PAPIU ILARIAN
în data de 20.11.2018

Înapoi